Obec AndrejováHlavná stránka

Mapa stránky

Aktuality

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Dokumenty

 

Organizácie

 

História farnosti Andrejová

Z dejin farnosti

V roku 1492 sa v obci nachádzala drevená kaplnka s cintorínom. Historik Ferdinand Uličný predpokladá existenciu farnosti v Andrejovej už v 14. storočí. Pravdepodobne už vtedy tu pôsobil rusínsky kňaz – baťko, hoci evidentne bola v Andrejovej fara až v roku 1618. prvým známym gréckokatolíckym kňazom je Alexej Andrejko, ktorého vysvätil mukačevský biskup Juraj Genadij Bizanci OSBM (1716-1733).

Drevený chrám

V roku 1738 si veriaci v priestore dnešného cintorína postavili drevený chrám zasvätený sv. Lukášovi. Chrám mal primerané zariadenie a tri zvony, ktoré počas vizitácie farnosti v rokoch 1750 – 1752 posvätil mukačevský biskup Michal Manuel Olšavský OSBM. K chrámu patrila jedna lúka a šestnásť úľov včiel. V tom čase mala obec dve časti, pričom v jednej žilo 60 a v druhej 90 gréckokatolíkov. Obe časti boli sídlom gréckokatolíckeho kňaza.

Stara a nová fara

 

V druhej polovici 18. storočia, po roku 1764, došlo k spojeniu oboch farností v Andrejovej do jedného celku. Dovtedy v dolnej časti samostatne pôsobil minimálne od roku 1726 kňaz Ján Šalamon, vysvätený przemyšlským biskupom Jurajom Vinickým (1700-1713).
Na konci 19. storočia k farnosti patrila aj filiálka Dlhá Lúka s 30 veriacimi. 1. mája 1882 však chrám podľahol ničivému požiaru. Horúčosť ohňa roztavila dokonca aj zvony. Veriaci sa následne rozhodli postaviť nový chrám na protiľahlom kopci a s vypätím všetkých síl sa im ho podarilo dokončiť v roku 1893.
Pred rokom 1950 sa veriaci združovali v spoločenstve posvätného ruženca a v spoločenstve Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V roku 1935 prebiehali vo farnosti sväté misie a o dva roky neskôr sa uskutočnila ich obnova. Po tzv. Prešovskom sobore prešiel farár Anton Košč i s farnosťou k Pravoslávnej cirkvi a spravoval ju do roku 1959. po ňom farnosť spravovali ako pravoslávni kňazi Pavel Dancák (1959 – 1967) a Ján Liber (1967 – 19741), ktorí neskôr prestúpili do Gréckokatolíckej cirkvi.
V roku 1972 sa v obci začalo s obnovou prenasledovanej Gréckokatolíckej cirkvi. Po páde komunizmu sa duchovní usilovali nielen o udržanie viery, ale v priaznivých podmienkach aj o rozvoj náboženského života. Zvlášť sa to prejavilo počas pôsobenia obetavého kňaza Ľuboslava Pulščáka v rokoch 1995 – 2002, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o všestranný rozvoj farnosti. Ovocím jeho pôsobenia bola aj realizácia novej farskej budovy, ktorú spolu s veriacimi dokončili v roku 1999.

Farský urad 2013

K farnosti Andrejová bola pripojená v roku 2004 z farnosti Ortuťová filiálna obec Brezovka. Tá do konca 18. storočia patrila pod bývalú farnosť Šašová.

Sakrálne stavby

Najvýznamnejšou sakrálnou stavbou v obci je Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, postavený v roku 1893. Pôvodný drevený chrám sa nezachoval, ale zachránilo sa niekoľko ikon z polovice 18. storočia, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove.

Kaplnka

Pôvodne sa nachádzali v kaplnke postavenej na cholerovom cintoríne, ale vzhľadom na zlý technický stav kaplnky ich duchovný správca v roku 2003 preniesol do priestorov novej farskej budovy.

Chram 2013

V prípade nového chrámu ide o neoklasicistickú jednoloďovú stavbu s polkruhovým uzáverom svätyne a do štítového priečelia vstavanou vežou. Vnútorné zariadenie, ako je oltár a ikonostas, pochádza zo začiatku 20. storočia. V roku 1905 chrám ozdobili vitrážami zakúpenými z darov andrejovských emigrantov žijúcich v Spojených štátoch amerických. Chrám prešiel niekoľkými rekonštrukciami – v roku 1906 bol vymaľovaný a zariadený a v roku 1922 veriaci zakúpili nové zvony. V roku 1929 pristavili k svätyni sakristiu. Generálnou opravou prešiel začiatkom 21. storočia – od marca do júna 2004 bol obnovený interiér chrámu a presne o desať rokov neskôr, od marca do júna 2014, aj exteriér.

Chram 2018

Vo filiálnej obci Brezovka sa nachádza chrám zasvätený sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorý bol postavený 17. októbra 1880. rovnakému sviatku tu bol zasvätený aj pôvodný drevený chrám, ktorý stál v obci už v roku 1746. Nový chrám z roku 1880 má jednoloďovú stavbu s polkruhovým uzáverom svätyne a s predstavanou vežou. Nad svätyňou sa nachádza trojramenný kríž rovnako ako na chrámovej veži.

Kňazské a rehoľné povolania 

Michal Čisárik ( *1841 - 1920)

Viktor Čisárik ( *1883 - 1955)

Pavol Dancák ( *1965)

Pavol Vaľko ( *1976)

Autori: 

doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
ThLic. Juraj Gradoš, PhD.

Prevzaté: Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie, rok vydania – 2016. Kontakt

Adresa:

Andrejová č.39
086 37 Šarišské Čierne
Slovensko

Telefón


+421 54 4722053
+421 905 768 621

E-mail

obecandrejova@gmail.com

IČO

00321 834

DIČ

2020622912

Ćíslo účtu-IBAN

SK30 5600 0000 0036 3314 9001 

Základné informácie

Samosprávny kraj:

Prešovský

Región:

Horný Šariš

Mikroregión:

Stredná Topľa,
Makovica

Okres:

Bardejov

Počet obyvateľov

346

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00

Utorok 8:00 - 16:00

Streda 8:00 - 16:00

Štvrtok 8:00 - 16:00

Piatok 8:00 - 16:00

 

Počasie

meteoblue

 

Odkazy

Logo PSK

ogo Lekarí

Logo Natur Pack