Obec AndrejováHlavná stránka

Mapa stránky

Aktuality

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Dokumenty

 

Organizácie

 

Starosta obce

Mgr. Tomáš Jurečko

Kontakt:

e-mail: obecandrejova@gmail.com

Telefón: +421 54 475 20 53

Mobil: +421 905 768 621

Starosta obce je zákonom a Ústavou slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán a predstavený obce. Funkcia starostu obce je volenou funkciou na obdobie štyroch rokov. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obe je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Právomoci starostu

  • Je štatutárnym orgánom obce v majetkovo - právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce.
  • Je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
  • Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • Vykonáva obecnú správu
  • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • Zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám.
  • Uchováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insignie
  • Podpisuje všeobecne záväzné nariadenie obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
  • Môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva , že odporuje zákonom , alebo je pre obec zjavne nevýhodné
  • Môže uložiť právnickej osobe pokutu.

 

Dôležite upozornenia

Dôležite upozornenia budu mať nadpis tejto farby, aby bolo jasné že sa jedna o veci ktoré sú momentalne podstatné..Kontakt

Adresa:

Andrejová č.39
086 37 Šarišské Čierne
Slovensko

Telefón


+421 54 4722053
+421 905 768 621

E-mail

obecandrejova@gmail.com

IČO

00321 834

DIČ

2020622912

Ćíslo účtu-IBAN

SK30 5600 0000 0036 3314 9001 

Základné informácie

Samosprávny kraj:

Prešovský

Región:

Horný Šariš

Mikroregión:

Stredná Topľa,
Makovica

Okres:

Bardejov

Počet obyvateľov

346

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00

Utorok 8:00 - 16:00

Streda 8:00 - 16:00

Štvrtok 8:00 - 16:00

Piatok 8:00 - 16:00

 

Počasie

meteoblue

 

Odkazy

Logo PSK

ogo Lekarí

Logo Natur Pack