Obec AndrejováHlavná stránka

Mapa stránky

Aktuality

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Dokumenty

 

Organizácie

 

Zástupca starostky obce Andrejová

Ing. Radovan Lukačejda

Právomoci zástupcu starostky obce

v súlade s § 13b ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie;
 • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva z poverenia starostu, alebo v jeho neprítomnosti;
 • zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12, ak ho nezvolá starosta;
 • podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne;
 • je spoluzodpovedný za prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a ďalších orgánov obce;
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva;
 • podieľa sa spolu so starostom, poslancami a pracovníkmi obce na spracovávaní
 • koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci;
 • zúčastňuje sa kultúrno-spoločenských podujatí a výročných schôdzí združení a organizácií pôsobiacich v obci;
 • zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti vo veciach operatívnych úkonov podpisy rozhodnutí, zápisníc, korešpondencie a pod./;
 • vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce;
 • koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom;
 • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách;
 • zabezpečuje kontakt medzi poslancami a starostom;
 • schvaľuje pracovné cesty starostu obce;
 • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti;
 • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase nebezpečenstva, povodní, prípadne iných živelných pohrôm a havárií;


Kontakt

Adresa:

Andrejová č.39
086 37 Šarišské Čierne
Slovensko

Telefón


+421 54 4722053
+421 905 768 621

E-mail

obecandrejova@gmail.com

IČO

00321 834

DIČ

2020622912

Ćíslo účtu-IBAN

SK30 5600 0000 0036 3314 9001 

Základné informácie

Samosprávny kraj:

Prešovský

Región:

Horný Šariš

Mikroregión:

Stredná Topľa,
Makovica

Okres:

Bardejov

Počet obyvateľov

346

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00

Utorok 8:00 - 16:00

Streda 8:00 - 16:00

Štvrtok 8:00 - 16:00

Piatok 8:00 - 16:00

 

Počasie

meteoblue

 

Odkazy

Logo PSK

ogo Lekarí

Logo Natur Pack